2010 Årsmötesprotokoll

Uppdaterad: 21 Mar 2017 kl: 17:17

Protokoll fört vid ordinarie årsmöte för

Östra Svealands Fotoklubbar, SVEFO

Söndag den 7 november 2010 i Västerholmsskolan, Skärholmen

§ 1. Ordföranden Åke Tegbäck hälsade alla välkomna och förklarade årsmötet öppnat. Årsmötet förklarade sig behörigt sammankallat.

§ 2. Den förelagda dagordningen godkändes

§ 3. Upprop av ombud genomfördes. 7 klubbar var representerade och upptogs i röstlängden tillsammans med 6 ordinarie styrelseledamöter, totalt 13 röstberättigade.

§ 4. Till ordförande för årsmötet valdes Göran Zebühr, Enskede FK

§ 5. Till sekreterare valdes Sven-Erik Johansson, Enskede FK

§ 6. Till justeringsmän tillika rösträknare valdes Christina Bodelsdotter, Danderyds FK och Lars Larsson, Enskede FK

§ 7. Styrelsens verksamhetsberättelse och ekonomiska redovisning föredrogs och lades till handlingarna

§ 8. Revisorernas berättelse fördrogs och lades till handlingarna (bilaga 1)

§ 9. Årsmötet beviljade den avgående styrelse ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret.

§ 10. Till årsmötet hade inkommit en proposition från styrelsen avseende hanteringen av grupper i SVEFO utställningen som får för få deltagare (se bilaga 2). Propositionen bifölls.

§ 11. Beslöts att avgiften till SVEFO skall vara oförändrad nästa verksamhetsår

§ 12. Till ordförande omvaldes Åke Tegbäck, Sundbybergs FK för 1 år

§ 13. Sven-Erik Johansson, Enskede FK och Jan-Olav Wedin, Danderyds FK omvaldes som ordinarie ledamöter på 2 år.

§ 14. Som suppleanter till styrelsen valdes Björn Björnson, Midsommargårdens FK (omval) och Inga Nahthorst, Danderyds FK (omval) samt Peter Falk, Erikssons FK (nyval) , samtliga på 1 år

§ 15. Till ordinarie revisorer omvaldes Jan Better, Danderyd FK och K-G Gramén, Enskede FK samt till suppleant för dessa Bengt Brundin, Sundbyberg FK, samtliga omval.

§ 16. Till valberedning omvaldes Christina Bodelsdotter, Lidingö FK och Andreas Karlsson, Danderyds FK.

§ 17. Lars Larsson meddelade att Enskede FK arrangerar SVEFO 2011. För närvarande finns ingen arrangör av Bild 11. (anm: Sundbybergs FK åtog sig senare uppdraget.)

§ 18. Inga övriga frågor, varför ordföranden avslutade stämman med ett tack till den avgående styrelsen.

 

Vid protokollet

Sven-Erik Johansson

Justeras
Göran Zebühr ordförande Christina Bodelsdotter Lars Larsson

Bilagor

Bilaga 1 Revisorerna berättelse

Bilaga 2 Proposition från Styrelsen

ANM. Vid den efterföljande juryredovisningen av uttagna verk blev K-G Gramén Enskede FK bäste fotograf och Midsommargårdens FK bästa klubb. Jury var Göran Segeholm och Thomas Wågström.

I färgdiagrupperna utdelades endast ett hedersomnämnande i enstaka bild.