2011 Årsmötesprotokoll

Uppdaterad: 21 Mar 2017 kl: 17:17

Protokoll fört vid ordinarie stämma för Östra Svealands Fotoklubbar, SVEFO

Söndag den 13 november 2011 i Skarpnäcks Kulturhus, Skarpnäck

§  1.  Ordföranden Åke Tegbäck hälsade alla välkomna och förklarade årsmötet öppnat. Årsmötet förklarade sig behörigt sammankallat.

§  2.  Den förelagda dagordningen godkändes

§  3.  Upprop av ombud genomfördes. 7 klubbar var representerade och upptogs i röstlängden tillsammans med 4 ordinarie styrelseledamöter, totalt 11 röstberättigade.

§  4. Till ordförande för årsmötet valdes Göran Zebühr, Enskede FK

§  5.  Till sekreterare valdes Sven-Erik Johansson, Enskede FK

§  6.  Till justeringsmän tillika rösträknare valdes Märtha och Carl Blom, båda Gävle FK

§  7.  Styrelsens verksamhetsberättelse och ekonomiska redovisning föredrogs och lades till handlingarna

§  8.  Revisorernas berättelse fördrogs och lades till handlingarna (bilaga 1)

§  9.  Den förelagda resultat- och balansräkningen godkändes, årets vinst återfördes i ny räkning, varefter årsmötet beviljade den avgående styrelse ansvarsfrihet för det gångna verksamhets-året.

§ 10. Inga motioner eller propositioner förelåg.

§ 11. Beslöts att avgiften till SVEFO höjs från 300 kr till 325 kr per år för klubbar. Avgiften för enskild medlem är oförändrat 100 kr.

§ 12. Till ordförande omvaldes Åke Tegbäck, Sundbybergs FK för 1 år

§ 13. Jan Bergman, Danderyds FK, och Kurt Ekh, Midsommargårdens FK omvaldes som ordinarie ledamöter på 2 år.

§ 14. Som suppleanter till styrelsen omvaldes Peter Falk, Erikssons FK, Inga Nahthorst, Danderyds FK och Björn Björnson, Midsommargårdens FK, samtliga på 1 år

§ 15. Till ordinarie revisorer valdes Jan Better, Danderyd FK och K-G Gramén, Enskede FK samt till suppleant för dessa Bengt Brundin, Sundbyberg FK, samtliga omval.

§ 16. Till valberedning omvaldes Christina Bodelsdotter, Lidingö FK (sammankallande) och Andreas Karlsson, Danderyds FK.

§ 17. Inget förslag till arrangerande klubb för nästa årsmöte/utställning förelåg. Styrelsen uppdrogs att arbeta vidare med detta.

§ 18. Under övriga frågor diskuterades situationen att diaklasserna utgår i nästa års utställning.
- Carl Blom berättade att man i Gävle FK tagit illa vid sig för hur diaklasserna hanterats av de senaste årens jurys.
- Förslag framfördes om att slopa Bildtävlingen och istället införa digitalklasserna i SVEFO-utställningen.
- Ett annat förslag var dela på färg och svartvitt eller att införa en klass medtema.
- Vid årets utställning har man upplevt svårigheter vid hängningen då bilderna ibland var både tjocka och tunga, vilket väckte tankar om ändringar i reglerna.
Årsmötet överlämnade frågorna till den nyvalda styrelse.

§ 19. Ordföranden avslutade årsmötet

Direkt efter årsmötet tilldelades Lennart Hansson, Gävle FK Riksförbundets förtjänsttecken i guld. Lennart kunde själv inte närvara, varför hans klubbkamrat Carl Blom mottog utmärkelsen.

Vid protokollet
Sven-Erik Johansson

Justeras
Göran Zebühr ordförande                                   Märtha Blom                              Carl Blom