2012 Årsmötesprotokoll

Uppdaterad: 21 Mar 2017 kl: 17:17

Årsmötesprotokollet i pdf ........

Protokoll fört vid ordinarie årsmöte för Östra Svealands Fotoklubbar, SVEFO

Söndag den 11 november 2012 i Bibliotekets hörsal, Täby

§  1.  Ordföranden Åke Tegbäck hälsade alla välkomna och förklarade årsmötet öppnat. Årsmötet förklarade sig behörigt sammankallat.

§  2.  Den förelagda dagordningen godkändes.

§  3.  Upprop av ombud genomfördes. 11 klubbar var representerade och upptogs i röstlängden tillsammans med 5 ordinarie styrelseledamöter, totalt 16 röstberättigade.

§  4. Till ordförande för årsmötet valdes Göran Zebühr, Enskede FK.

§  5.  Till sekreterare valdes Sven-Erik Johansson, Enskede FK.

§  6.  Till justeringsmän tillika rösträknare valdes Stefan Areving, Gävle FK och Per Järtby, Stockholmsbild.

§  7.  Styrelsens verksamhetsberättelse och ekonomiska redovisning föredrogs och lades till handlingarna.

§  8.  Revisorernas berättelse föredrogs och lades till handlingarna (bilaga 1).

§  9.  Den förelagda resultat- och balansräkningen godkändes, årets vinst återfördes i ny räkning, varefter årsmötet beviljade den avgående styrelse ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret.

§ 10. Inga motioner eller propositioner förelåg.

§ 11. Beslöts att avgiften till SVEFO förblir oförändrad 325 kr för klubbar och 100 kr för enskild medlem.

§ 12. Till ordförande omvaldes Åke Tegbäck, Sundbybergs FK för 1 år.

§ 13. Inga Nathhorst, Danderyds FK och Björn Björnson, Midsommargårdens FK valdes som ordinarie ledamöter på 2 år, då Jan Olav Wedin, Danderyds FK och Sven-Erik Johansson, Enskede FK avsagt sig omval.

§ 14. Som suppleanter till styrelsen omvaldes Peter Falk, Erikssons FK och invaldes Kai Uwe Och, Kista FK, båda på 1 år.

§ 15. Till ordinarie revisorer valdes Jan Better, Danderyd FK och K-G Gramén, Enskede FK samt till suppleant för dessa Bengt Brundin, Sundbyberg FK, samtliga omval (1 år).

§ 16. Till valberedning valdes Stefan Areving, Gävle FK (sammankallande) och Sara Aniyar, Stockholms FK.

§ 17. Inget förslag till arrangerande klubb för nästa årsmöte/utställning förelåg. Styrelsen uppdrogs att arbeta vidare med detta. Man refererade till en undersökning om vad klubbarna är mest intresserade av, varvid just SVEFO-utställningen och bildtävlingen var mest intressanta.
Många deltagare menade att det borde leda till att fler klubbar inser att man bör åta sig ett arrangemang då och då.

§ 18. Under övriga frågor framfördes åsikten att valberedningen också skulle föreslå en ny valberedning. Mot detta invändes att val av valberedning är en fråga för stämman. Styrelsen anmodades att inspirera klubbarna att diskutera detta internt. Ett sätt skulle kunna vara en klubbledarträff där såväl rekrytering av styrelseledamöter som arrangörer av tävlingarna kan diskuteras.

§ 19. Ordföranden avslutade årsmötet med att tacka den avgående styrelsen för sitt arbete.

Vid protokollet
Sven-Erik Johansson

Justeras
Göran Zebühr ordförande                                   Stefan Areving                              Per Järtby

 

ANM. Vid den efterföljande juryredovisningen av uttagna verk blev Eva Centergren, Enskede FK bästa fotograf och Enskede FK bästa klubb. Jury var Anna Clarén och Magnus Hjalmarson Neideman.