2013 Årsmötesprotokoll

Uppdaterad: 21 Mar 2017 kl: 17:17

 

Protokoll fört vid ordinarie årsmöte för Östra Svealands Fotoklubbar, SVEFO

Söndag den 17 november 2013 i ABF Norra:s filmsal, Sundbyberg

§  1.  Styrelsens Inga Nathhorst hälsade alla välkomna och förklarade årsmötet öppnat. Årsmötet förklarade sig behörigt sammankallat.

§  2.  Den förelagda dagordningen godkändes.

§  3.  Upprop av ombud genomfördes. 9 klubbar var representerade och upptogs i röstlängden tillsammans med 4 ordinarie styrelseledamöter, totalt 13 röstberättigade.

§  4. Till ordförande för årsmötet valdes Göran Zebühr, Enskede FK.

§  5.  Till sekreterare valdes Peter Falk, LM Ericsson FK.

§  6.  Till justerare tillika rösträknare valdes Annika Giertz, Midsommargårdens FK och Jan Bek, Enskede FK.

 

§  7.  Styrelsens verksamhetsberättelse och ekonomiska redovisning föredrogs och lades till handlingarna. (Bilaga 1 och 2.)

§  8.  Revisorernas berättelse föredrogs och lades till handlingarna. (Bilaga 3.)

§  9.  Den förelagda resultat- och balansräkningen godkändes, årets vinst återfördes i ny räkning, varefter årsmötet beviljade den avgående styrelse ansvarsfrihet för det gångna verksamhets-året.

§ 10. Inga motioner eller propositioner förelåg.

§ 11. Beslöts att avgiften till SVEFO förblir oförändrad 325 kr för klubbar och 100 kr för enskild medlem.

§ 12. Till ordförande valdes Inga Nathhorst, Danderyds FK för 1 år.

§ 13. Peter Falk, LM Ericsson FK och Chris Kreimer, Stockholms Fotoklubb valdes som ordinarie ledamöter på 2 år, fyllnadsval Jan Bergman valdes som ordinarie ledamot på 1 år, Danderyds FK.

§ 14. Som suppleanter till styrelsen omvaldes Kaj-Uwe Och, Kista FK och invaldes Stefan Areving,
Gävle FK, båda på 1 år.

§ 15. Till ordinarie revisorer omvaldes Jan Better, Danderyd FK och K-G Gramén, Enskede FK samt till suppleant för dessa Bengt Brundin, Sundbybergs FK, samtliga omval (1 år).

§ 16. Till valberedning valdes Sara Aniyar, Stockholms FK (sammankallande) och Cristian Lintrup, LM Ericsson FK.

§ 17. Inget förslag till arrangerande klubb för nästa årsmöte/utställning förelåg.

Nytt för 2013 var att fotoklubbarna själva ansvarade för hantering och uppsättning av sina bilder. På detta sätt kunde alla deltagande bilder visas även i år. SVEFO-styrelsen planerar att även framdeles täcka förlusten som arrangemanget föranleder inom rimliga gränser.

Ordförande framhöll att SVEFO består av sina klubbar och att ett samarbete mellan klubbarna skulle kunna underlätta arrangemanget.

Styrelsen uppdrogs att arbeta vidare med detta.

§ 18. Under övriga frågor fanns inga frågor.

§ 19. Ordföranden avslutade årsmötet med att tacka den avgående styrelsen för sitt arbete.

Vid protokollet

 

Peter Falk

Justeras

 

 

Göran Zebühr ordförande                               Annika Giertz                           Jan Bek

 

 

ANM. Vid den efterföljande juryredovisningen av uttagna verk blev Björn Björnsson, Enskede FK bästa fotograf och Enskede FK bästa klubb och tog hem vandringspriset. Jury var Johan Bergmark och Jurek Holzer.