2014 Årsmötesprotokoll

Uppdaterad: 21 Mar 2017 kl: 17:17

Protokoll fört vid ordinarie årsmöte för SVEFO – Östra Svealands Fotoklubbar.

Söndagen den 16 november 2014 i Solna Folkets Hus

 

§ 1. Ordförande Inga Nathhorst hälsade alla välkomna och förklarade årsmötet öppnat. Årsmötet förklarades behörigt sammankallat.

§ 2. Den föreslagna dagordningen godkändes.

§ 3. Upprop av ombud genomfördes .  5 klubbar: Danderyds FK genom Jan Better, Enskede FK genom Lars Larsson, Gävle FK genom Carl Blom, Stockholms FK genom Sara Aniyar, LM Erikssons FK genom Peter Falk  och 3 styrelseledamöter Jan Bergman, Chris Kreimer och Inga Nathhorst. (Peter Falk representerade sin fotoklubb.) Totalt 8 röstberättigade.   (Bilaga 1 Röstlängd)

§ 4. Som ordförande för mötet valdes Göran Zebühr, Enskede FK.

§ 5. Som sekreterare för årsmötet valdes Chris Kreimer, Stockholms FK.

§ 6. Som justeringsmän valdes Lars Larsson, Enskede FK och Sven Erik Johansson, Enskede FK.

§ 7. Ordförande Inga Nathhorst redogjorde för årets verksamhet. (Bilaga 2 Verksamhetsberättelse)
Kassör Jan Bergman redogjorde för årets ekonomi. Året visade ett överskott om 2.001 kr.  Kursverksamheten har under året gett ett plus om 2.821 kr och Tävlingsverksamheten om 1.907 kr.
Beslutades att dessa dokument läggs till handlingarna. (Bilaga 3 Kassarapport)

§ 8. Revisorernas berättelse föredrogs och lades till handlingarna. (Bilaga 4 Revisionsberättelse)

§ 9. Den förelagda resultat- och balansräkningen godkändes, årets vinst återfördes i ny räkning, varefter årsmötet beviljade den avgående styrelse ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret.

§ 10. Proposition om att verksamhetsåret ska vara kalenderår bifölls.
Mötet biföll följande ändring i stadgarna:
§ 3.2 november ändras till ”mars”.
§ 5.1 1 oktober – 30 september ändras till ”kalenderår 1 januari – 31 december”.
§ 5.2 tre veckor efter räkenskapsårets slut ändras till ”1 februari”.

Årsmötet biföll att nuvarande verksamhetsår med start 1 oktober 2014 skall förlängas till 31 december 2015.

Ordförande för mötet föreslog att stadgarnas § 3.6 - som fastställer vilka ärenden som skall behandlas på årsmötet - skall kompletteras med
- fastställelse av balans- och resultaträkning samt
- beslut om disposition av årets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen. 
Mötet biföll ordförandes förslag.

Årsmötet biföll att ändringarna i stadgarna skall träda i kraft efter verkställande beslut vid extra medlemsmöte i mars 2015.

§ 11. Fastställdes att avgiften för kommande år blir oförändrad 325kr. Ifall stadgeändringen går igenom i mars – kommer avgiften att gälla för det förlängda budgetåret. Medlemsavgiften betalas alltså en gång om året som vanligt.

Kassören skickar ut en information till klubbarna att vänta med inbetalning till januari för att undvika förvirring för vilket medlemsår man betalt in avgift.

§ 12. Som ordförande återvaldes Inga Nathhorst, Danderyds FK (1 år).

§ 13. Till ledamöter i styrelsen återvaldes Jan Bergman (2 år) från Danderyds FK och nyinvaldes Joakim Niklasson (2år) från Stockholms FK.
(Styrelseledamöter valda på 2 år 2013 med ett år kvar är Chris Kreimer, Stockholms FK och Peter Falk, LM Erikssons FK).

§ 14. Som suppleanter återvaldes Kai-Uwe Och, Kista FK samt Stefan Areving, Gävle FK.

§ 15. Som revisorer återvaldes Jan Better, Danderyds FK och K-G Gramén, Enskede FK. Som revisorsuppleant valdes Arne Wallers, LM Ericssons FK. Samtliga på ett år.

§ 16. Som valberedning återvaldes Cristian Lintrup, Enskede FK och som ny Elizaveta Pronina, Stockholms FK. Sammankallande är Cristian Lintrup.

§ 17. Kommande årsmöte - om stadgeändringen klubbas vid det extra föreningsmötet i mars 2015 – blir i mars 2016.

Tidigare under nästa alla år har medlemsföreningarna hållit i distriktets tävlingar, men då SVEFOs utställning är både kostsam och mycket tidskrävande har medlemsföreningarna slutat åtaga sig denna. Styrelsen beslöt 2013 att stå för kostnaden därför att kunskapen att framställa tryck/print är en viktig del av ”den fotografiska konsten och kulturen” som föreningen har till uppgift att stödja enligt målparagrafen § 1.3.

För att få ekonomin att balansera tar styrelsen hand om både Bild 2015 och SVEFO-utställningen 2015.

§ 18. Övriga frågor
Förslag som togs upp för att öka intresset runt SVEFO var klubbledarträffar och information från styrelsen hos respektive klubb. Dessutom förslogs att utställningen skulle hållas öppet längre med tanke på nedlagt arbete. 
Förslag som styrelsen tog till sig för att utreda under året.

Björn Björnsson, avgående ur styrelsen, avtackas vid annat tillfälle då ha inte hade möjlighet att delta.

§ 19. Årsmötet avslutades med att ordförande tackade styrelsen för dess arbete.

 

Vid protokollet

 

Chris Kreimer

 

Justeras

 

Göran Zebühr  ordförande                              Sven-Erik Johansson                                          Lars Larsson

 

Not: Resultat SVEFO-14
Bästa fotograf blev Stefan Malmström, Kista FK och bästa klubb blev Enskede FK.
43 (48) fotografer från 8 (10) klubbar deltog med sammanlagt 315 (304) bilder.
(SVEFO-13)

____________________________________________________________________________

Bil 1                  Röstlängd

Bil 2                  Verksamhetsberättelse

Bil 3                  Kassarapport

Bil 4                  Revisionsrapport