2015 protokoll vid Extra föreingsmöte

Uppdaterad: 21 Mar 2017 kl: 17:17

Protokoll fört vid extra föreningsmöte inom
SVEFO – Östra Svealands Fotoklubbar

Söndagen den 22 mars 2015  i Sfären Solna

§1 Ordförande Inga Nathhorst hälsade alla välkomna och förklarade det extra föreningsmötet öppnat. Mötet förklarades utlyst enligt stadgarna.

§2 Den föreslagna dagordningen godkändes.

§3 Upprop av ombud och fastställande av röstlängd (Närvarolista):
Danderyds FK genom Christina Frid
Enskede FK genom Lars Larsson
Gävle FK genom Torbjörn Olsson
LM Ericssons FK genom Cristian Lintrup
Stockholms FK genom Birgitta Holm
Stockholmsbild genom Roger Arnefalk
Bilaga 1.

§4 Val av ordförande för föreningsmötet Inga Nathhorst

§5 Val av sekreterare för föreningsmötet Jan Bergman

§6 Val av två justeringsmän, tillika rösträknare, att tillsammans med mötesordföranden justera protokollet Lars Larsson Birgitta Holm

§7 Proposition om att verksamhetsåret ska vara kalenderår med följande ändringar i stadgarna:
§3.2 november ändras till "mars". § 5.1 november ändras till "kalenderår 1 januari - 31 december".
§ 5.2 tre veckor efter räkenskapsårets slut ändras till "1 februari".
Ändringarna godkändes enhälligt av ombuden.

§8 Nuvarande kalenderår med start 1 oktober 2014 skall förlängas till 31 december 2015.
Ändringen godkändes enhälligt av ombuden.

§9 Stadgarnas § 3.6 som fastställer vilka ärenden som skall behandlas på årsmötet skall kompletteras med:
- fastställelse av balans- och resultaträkning samt
- beslut om disposition av årets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
Ändringarna godkändes enhälligt av ombuden.

§10 Ändringarna träder i kraft efter verkställda beslut i detta extra föreningsmöte.

§11 Ordföranden förklarade det extra årsmötet avslutat.Vid protokollet                              Ordförande

Jan Bergman                                Inga Nathhorst

Justeras

Lars Larsson                                Birgitta Holm