2016 Årsmötesprotokoll

Uppdaterad: 21 Mar 2017 kl: 17:11

Protokoll från SVEFO´s distriktsårsmöte den 13 mars 2016 –Sfären Bockholmen

 1. 1. Inga Nathhorst förklarade årsmötet öppnat och hälsade alla välkomna. Årsmötet förklarades behörigt sammankallat

 2. 2. Den föreslagna dagordningen godkändes

 3. 3. Upprop av ombud genomfördes. 8 klubbar närvarade.  Danderyds FK. Enskede FK, LM Ericssons FK, FK Avtrycket, Gävle FK, Kista FK, Stockholms FK, och Stockholmsbild.
  Närvarande från styrelsen var: Inga Nathhorst, Chris Kreimer, Jan Bergman, Peter Falk och Stefan Areving , som dock företrädde Gävle. (Bilaga 1 Röstlängd)

 4. 4. Inga Nathhorst, Danderyds FK, valdes  till ordförande för mötet

 5. 5. Chris Kreimer Stockholms FK valdes till sekreterare för mötet

 6. 6. Som justerare valdes Birgitta Bratthall Stockholms FK och Lars Larsson Enskede FK

 7. 7. Inga Nathhorst redogjorde för årets verksamhet genom att hänvisa till den utskickade årsberättelsen.  Jan Bergman, SVEFOs kassör redogjorde för årets resultat. Överskottet för det förlängda budgetåret oktober 2014-december 2015  blev en vinst om 2.067kr. Kostsamt är SVEFO-utställningen som vägs upp av vinstgivande kurser, utställningsverksamhet och Bild- tävlingen. SVEFO-utställningen är en vital del av verksamheten för att främja kunskapen om att printa sina bilder som fortsatt kommer att hållas en gång om året. (Bilaga 2 och 3 Verksamhetsberättelse och Kassarapport)

 8. 8. Föreslagen balans- och resultaträkning fastställdes och lades till handlingarna.

 9. 9. Fastställdes att årets vinst återförs i ny räkning

 10. 10. Revisorernas berättelse föredrogs och lades till handlingarna ( Bilaga 4 – Revisorernas berättelse)

 11. 11. Styrelsen beviljades ansvarsfrihet

 12. 12. Inga motioner hade inkommit – dock ett föreslag från en medlem i Stockholms FK som togs upp under övriga frågor.

 13. 13. Fastställdes att avgifterna är oförändrade 325 kr för klubbar och 100 kr för enskild medlem.

 14. 14. Valberedningens förslag om ordförande antogs
  Inga Nathhorst                                                                 omvaldes för ett år

 15. 15. Till Övriga ordinarie ledamöter i styrelsen valdes:
  Peter Falk LM Ericssons FK                                           omvaldes för två år
  Stefan Malmström Kista FK                                          nyvaldes för två år
  Not: Jan Bergman Danderyds FK kassör valdes 2015 på två år till 2017
  En fjärde ledamot har inte kunnat hittas. Valberedningen föreslår därför att man under det kommande året aktivt går ut och pratar med klubbarna för att säkerställa rätt antal ledamöter till nästa val.

 16. 16. Som suppleanter omvaldes
  Kai Owe Och               Kista FK                                        omvaldes för ett år
  Stefan Areving            Gävle FK                                       omvaldes för ett år

 17. 17. Som revisorer och revisorssuppleant omvaldes
  Jan Better                        Danderyds FK                         omvaldes för ett år
  K-G Gramér                      Enskede FK                              omvaldes för ett år
 18. Suppleant Arne Waller LM    Ericssons FK                           omvaldes för ett år

 19. 18. Valberedningen bestående av
  Cristian Lintrup (sammankallande)  Enskede FK       omvaldes för ett år
  Elizaveta Pronina Stockholms                                       omvaldes för ett år

 20. 19. Frågor rörande kommande distriktsårsmöten.
  Lars Larsson Enskede FK föreslog att en påminnelse skulle skickas ut under hösten med sista dag för motioner till distriktsårsmötet. Förslaget antogs av styrelsen.

 21. 20. Under övriga frågor togs det inskickade förslaget från Olle Robin (Stockholms FK) upp att inskränka storleken till A4 format på inskickade tävlingsbidrag till SVEFO-utställningen. Detta för att det blir för dyrbart med större format.
  Beslutades att frågan går vidare till klubbarna för ett senare beslut.

 22. 21. Årsmötet avslutades med att ordförande tackade årets styrelse samt framförde ett varmt tack för fina insattser till Chris Kreimer som avgår ur styrelsen.


Sekreterare                                                            Ordförande

 

 

Chris Kreimer                                                         Inga Nathhorst

 

Justeras

 

 

Birgitta Bratthall, Stockholms Fotoklubb        Lars Larsson, Enskede Fotoklubb