2016 Kassarapport

Uppdaterad: 21 Mar 2017 kl: 19:47

SVEFO Östra Svealands Fotoklubbar

KASSARAPPORT FÖR TIDEN 2016-01-01  -  2016-12-31

INGÅENDE BALANSTillgångar

Skulder och Eget kapital
Plusgiro 27 837,03
Eget kapital 28 837,03
Fordran tryck Fotomässan 2014 1 000,00

Summa tillgångar 28 837,03
summaEget kapital 28 837,03

RESULTATRÄKNINGIntäkter

Kostnader
Årsavgifter klubbar 4 875,00
Hemsida, domän 2 608,00
Årsavgift nästa år 325,00
Plusgiro kontoavgift 601,50
Årsavgifter enskilda medlemmar 200,00
Fotomässan 468,00
BILD-16 deltagaravgifter 8 100,00
BILD-16 kostnader 7 171,00
SVEFO-16 deltagaravgifter 3 600,00
SVEFO-16 kostnader 8 250,00
Utställning 'Ny i sta'n" 600,00
Kostnad 'Ny i sta'n" 438,00
Intäkt för lunch BILD-16 2 160,00
Matkostnad BILD-16 2 080,90

Summa intäkter 19 860,00
Summa kostnader 21 617,40
Årets förlust 1 757,4021 617,40

21 617,40


UTGÅENDE BALANSTillgångar

Skulder och Eget kapital
Plusgiro 26 079,63
Eget kapital 28 837,03
Fordran tryck Fotomässan 2014 1 000,00
Årets förlust -1 757,40
Summa tillgångar 27 079,63
Summa Eget kapital 27 079,63