2017 Distriktsårsmöte

Uppdaterad: 24 Mar 2017 kl: 17:02

2017 års distriktårmöte hålls söndag 26 mars kl 10:30

Plats: Sfären, ingång Bockholmsvägen 1, 5 tr över gården »
Dagordning längre ner på sidan och verksamhetsberättelse se meny t h

OBS! SOMMARTID BÖRJAR IDAG!

PROGRAM (klassvisningarna är cirkatidern)
• Dörrarna öppnas kl. 10.00
• Årsmöte kl 10:30 
• ca 11.00 presentation av juryn. 
• ca 11.30 Visning av samtliga klass 1 bilder och juryns redovisning 
• samt utdelning av diplom. 
• ca 12.00 – 13:00 Lunchpaus OBS! lunchmat behöver beställas senast torsdag ordf@svefo.org
• ca 13.00 Visning av samtliga klass 2 och juryns redovisning samt utdelning av diplom .
• ca 13.30 Visning av samtliga temabilder och juryns redovisning samt utdelning av diplom . 
• ca 14.00 Diplom till bästa fotograf samt bästa klubb.

Förslag till dagordning för distriktårsmötet:
1. Årsmötets öppnande samt fråga om årsmötet har utlysts enligt stadgarna
2. Fastställande av dagordning
3. Upprop av ombud och fastställande av röstlängd
4. Val av ordförande för årsmötet
5. Val av sekreterare för årsmöte.
6. Val av två justeringsmän, tillika rösträknare, att tillsammans med mötesordföranden justera årsmötesprotokollet
7. Styrelsens verksamhetsberättelse och bokslut
8. Beslut om fastställande av balans- och resultaträkning
9. Beslut om disposition av årets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen.
10. Revisorernas berättelse
11. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
12. Behandling av motioner och styrelsens förslag
13. Fastställande av avgifter för kommande år
14. Val av ordförande
15. Val av övriga ordinarie ledamöter i styrelsen
16. Val av suppleanter till styrelsen
17. Val av revisorer och en revisorssuppleant.
18. Val av valberedning, varav en sammankallande, inför nästa årsmöte
19. Frågor rörande kommande årsmöten
20. Övriga frågor
- Olle Robins förslag till årsmötet 2016
Jag föreslår att SVEFOs höstutställning för påsikt ändras till
- att avse omonterade bilder i max A4
Styrelsen beslöt 28 februari att - som test - i höst införa en klass:
- "Enstaka bild utan tema" 1 - 3 bilder där bilderna skall vara omonterad A4-format på fotopapper.
21. Årsmötets avslutning